NAAR OVERZICHT

Maatschappelijke Visitatie

06 jul 2018

Maatschappelijke Visitatie

Woningcorporaties zijn met ingang van de Woningwet verplicht elke vier jaar een maatschappelijke visitatie uit te laten voeren. Een visitatie biedt onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van woningcorporaties en draagt daarmee bij aan hun legitimatie.

In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld op het gebied van maatschappelijke opgaven, ambities, het vermogen en de governance. Woonstad Rotterdam heeft zich eerder in 2010 en in 2014 laten visiteren. Het visitatierapport uit 2014 is hier na te lezen op de website.

Dit jaar laat Woonstad Rotterdam zich visiteren om op deze manier verantwoording af te leggen en haar prestaties verder te verbeteren. Hierbij wordt teruggekeken naar de periode 2014 t/m 2017.

Als gezamenlijk opdrachtgever van de maatschappelijke visitatie gaven het bestuur en de commissarissen een hierin gespecialiseerd bureau opdracht: Raeflex uit Bennekom.

De voorbereidingen van de visitatie zijn in volle gang. De visitatie zelf gebeurt in de periode van september tot het einde van het jaar. Hierbij vormt de visitatiecommissie zich een beeld door middel van dossierstudie en interne gesprekken (het bestuur, de Raad van Commissarissen, het managementteam en medewerkers) en gesprekken met externen (huurdersorganisaties, gemeente, belangrijkste stakeholders). In november wordt het concepteindrapport met de aanbevelingen van de visitatiecommissie opgeleverd, in december de definitieve versie.

Vanzelfsprekend worden de resultaten van de visitatie en de reactie daarop van het bestuur en de commissarissen op de website geplaatst.