NAAR OVERZICHT

Vergroening Rotterdam vraagt om daadkracht

31 mrt 2018

Vergroening Rotterdam vraagt om daadkracht

De verkiezingen zijn geweest. Maria Molenaar, voorzitter van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam, pleit voor een wethouder duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling. ,,De klimaatuitdagingen waar we voor staan zijn vergelijkbaar met de bouw van Deltawerken in de vorige eeuw. Dat vraagt om daadkracht.’’

Woonstad Rotterdam behoort tot de meest duurzame grote woningcorporaties van Nederland. De komende tien jaar investeren we nog eens 210 miljoen euro in verduurzaming. Een investering die Rotterdam schoner maakt, het wooncomfort verbetert en de woonlasten betaalbaar houdt. Een investering ook die zorgt voor droge voeten en werkgelegenheid voor mensen die nu aan de kant staan. Om ervoor te zorgen dat deze investering maximale - groene - winst oplevert, is een wethouder nodig met een portefeuille die past bij de uitdaging. Wat vragen wij van de politiek?

Stel, ten eerste, een routekaart ‘verduurzaming energiebronnen’ op. Wij roepen het nieuwe stadsbestuur op het voortouw te nemen om de energiebronnen die het Rotterdamse warmtenet voeden, van fossiel naar duurzaam te brengen. En daarbij gebruik te maken van een mix van in de regio opgewekte zonnestroom, windenergie, aardwarmte en restwarmte. Zoals wij een routekaart hebben voor de verduurzaming van ons vastgoed, vragen wij de gemeente een ‘routekaart verduurzaming energiebronnen’ vast te stellen.

Geef, ten tweede, richting en schep duidelijkheid op gebiedsniveau. De gemeente is de aangewezen instantie om boven de partijen te staan en vanuit algemeen belang de richting aan te geven, op basis van een heldere visie. Bijvoorbeeld door aan te geven op wijk- en gebiedsniveau wat het transitiepad is. Welke wijk gaat wanneer van het gas af? En wat komt daarvoor in de plaats? Wordt gekozen voor uitsluitend elektriciteit voor warmte en licht, of voor een combinatie van het warmtenet en elektriciteit? Maak keuzes.

Bedenk, ten derde, een oplossing voor particuliere eigenaren. Woningen van corporaties zijn vaak aantrekkelijker om aan te sluiten op het warmtenet dan woningen van particulieren, omdat corporatiewoningen vaak appartementen zijn en koophuizen vaak eengezinswoningen. Om er zeker van te zijn dat iedereen mee kan doen in de transformatie naar gasloze wijken, moeten particuliere woningbezitters aantrekkelijke financieringsmogelijkheden hebben voor verduurzaming. Een duurzaam financieringsfonds is voor veel partijen een oplossing. Zo’n fonds kan eventueel worden gefinancierd met de opbrengst van de verkoop van Eneco-belang.

Verduurzaam, ten vierde, ook de openbare ruimte. Zonnepanelen leveren een hoog rendement. Woonstad Rotterdam heeft afgelopen jaren al vele duizenden zonnepanelen op onze gebouwen geplaatst en gaat daar de komende jaren mee door. Echter, daarmee creëren we nog steeds onvoldoende capaciteit voor Rotterdam. Daarom zijn wij groot voorstander van het benutten van de openbare ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen en opslag van energie.

Als een van de meest duurzame, grote woningcorporaties van Nederland roepen we de gemeente Rotterdam op om samen met ons belangrijke stappen te zetten voor een historisch Deltaplan Verduurzaming. Wij vragen de lijsttrekkers van de formerende partijen de focus van verduurzaming niet alleen op de haven te richten maar juist ook op de Rotterdamse woningvoorraad.

Maria Molenaar, voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam