NAAR OVERZICHT

Lid Raad van Bestuur

Organisatie

Woonstad Rotterdam is een grote corporatie in Rotterdam met ruim 56.000 woningen en 4.000 eenheden overig vastgoed, zoals bedrijfsruimten en garages. De stadscorporatie is uitsluitend actief in Rotterdam: één op de zes Rotterdammers huurt bij ons. De corporatie bouwt en beheert goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die gebruik maken van de sociale huurmarkt. Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Via het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam verhuurt Woonstad 6.000 kamers, studio’s en appartementen aan studenten, en is daarmee marktleider in de stad. Woonstad investeert volop in Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt.

Door onze omvang en financiële positie maken we daadwerkelijk verschil in de ontwikkeling van de stad. Daar zijn we trots op. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat wordt door partijen in de stad en externe toezichthouders opgemerkt en gewaardeerd. Bij de laatste visitatie scoort Woonstad Rotterdam uitstekend.

Betrokken bewoners
Woonstad Rotterdam maakt zich sterk voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen van een goede kwaliteit voor haar doelgroepen. Ook investeert de corporatie in leefbaarheid van wijken en betrekt bewoners daarbij. Initiatieven van bewoners die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk worden ondersteund. Door in te spelen op behoeften van kwetsbare bewoners, kan deze groep zich beter redden in de samenleving. Om emancipatie en participatie te faciliteren zet Woonstad steeds vaker sociale en digitale platforms in.

Dienstverlening
Woonstad Rotterdam streeft naar hoogwaardige dienstverlening. In het huidige en toekomstige Rotterdam zijn de wensen en behoeften van bewoners het vertrekpunt van haar handelen. Omdat geen enkele Rotterdammer hetzelfde is, vraagt dit om variatie in het woningaanbod en de dienstverlening. Bewoners worden mondiger, stellen hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en willen meer zelfregie. Woonstad Rotterdam werkt daarom hard aan de verdere ontwikkeling van digitale technologie om standaard processen te optimaliseren. Dit maakt, gecombineerd met de juiste vaardigheden van medewerkers van Woonstad, een betere dienstverlening en een steeds persoonlijkere benadering (menselijk gezicht) mogelijk.

Duurzaamheid
Met een extra investeringsprogramma van 40 miljoen euro per jaar tussen 2018 en 2028 draagt Woonstad Rotterdam ambitieus bij aan een duurzame woon- en leefomgeving; we behoren in de sector tot de koplopers op dit gebied. Belangrijke drijfveren in de energietransitie zijn betaalbare woonlasten, hoger wooncomfort voor bewoners en een toekomstbestendige en waardevaste woningvoorraad. Woonstad neemt versneld afscheid van aardgas als warmtebron: vóór 2050 is de gehele voorraad CO2-neutraal en aangesloten op alternatieve, duurzame bronnen. Daarbij worden technologische innovaties op de voet gevolgd, getest wanneer ze kansrijk zijn en ingezet zodra dat verantwoord is. Beleid m.b.t. circulariteit en klimaatadaptie wordt werkende weg ontwikkeld en geïmplementeerd.

Digitalisering
De snelle ontwikkeling van digitale technologie maakt een digitale transformatie van Woonstad Rotterdam noodzakelijk. Ook hier staat de mens centraal. Door te standaardiseren en digitaliseren waar dat kan, kan Woonstad maatwerk leveren waar dat moet. Vanwege het belang hiervan is voor deze taak een speciaal team opgezet dat de verschillende bedrijfsonderdelen ondersteunt en daarnaast voortdurend zoekt naar nieuwe innovaties. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid door betere dienstverlening, lagere bedrijfslasten en een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarbij heeft Woonstad uiteraard oog voor privacy van bewoners en dataveiligheid.

Organisatie
Woonstad Rotterdam telt 540 medewerkers die een brede afspiegeling zijn van de stad. De organisatie heeft een omzet van 370 miljoen euro en is financieel gezond. Woonstad investeert niet alleen in de stad maar ook in de mensen die voor haar werken, we koesteren hun talenten en faciliteren hun ontwikkeling.

Governance
De raad van commissarissen bestaat thans uit zes leden (inclusief voorzitter).

 • drs. A.M. Breeman, voorzitter (tevens lid Remuneratiecommissie);
 • ing. F. Darkaoui, lid;
 • ir. T.V.M. Heerkens, lid (tevens voorzitter Auditcommissie);
 • ing. C. J. Schippers MSUS, lid (tevens voorzitter Remuneratiecommissie);
 • drs. A.M.J. Rijckenberg, vicevoorzitter (tevens lid van de Remuneratiecommissie);
 • drs. H.H.H. Wieleman, lid (tevens lid Auditcommissie).

De raad van commissarissen kent een tweetal commissies: de Remuneratie- en de Auditcommissie.
De raad van bestuur van Woonstad bestaat uit twee leden:

 • drs. M.B.T. Molenaar, voorzitter    
 • drs. R. J. Feenstra, lid

De heer Feenstra vertrekt per 1 september 2019. Dat is de reden dat nu een vacature is ontstaan voor een lid van de raad van bestuur. 

Woonstad Rotterdam heeft een Ondernemingsraad. De huurders en overige klanten (ondernemers, VvE) worden vertegenwoordigd door een klantenraad. Huurders (studenten) van het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam zijn georganiseerd in de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS).

Profiel lid raad van bestuur Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam zoekt een lid van de raad van bestuur met de rol van COO / CFO, met nadruk op Operational Excellence van de interne organisatie. Het lid krijgt Finance en Control in zijn portefeuille.

De voorzitter vult de rol als CEO in, is (statutair) eindverantwoordelijk en is op de belangrijke dossiers naar buiten het gezicht van Woonstad en werkgever in zin van de WOR (gesprekspartner voor de Ondernemingsraad)

Samen moeten zij een sterk team zijn, aanvullend op elkaar en met vertrouwen in elkaar. Beide bestuursleden hebben een rol naar binnen én naar buiten. Vanuit collegiaal bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de portefeuilles. Op dit moment wordt gedacht aan de volgende verdeling van de aandachtsgebieden. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit niet in beton is gegoten.Voorzitter (Maria Molenaar) Lid (vacature)
Stadswonen en Commerciele Activiteiten Vastgoedbeheer en -ontwikkeling
  Verhuur en Wijkbeheer
   
Strategie en Communicatie Finance en Control
Portefeuillemanagement  
   
Bestuurlijk Juridische Zaken Facilitaire Zaken
Personeel en Organisatieontwikkeling Informatie en Communicatie Technologie
Digitale Innovatie en Transformatie Interne Audit Dienst


Externe vertegenwoordiging en profilering is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur. Dat geldt in de eerste plaats voor het actief zijn binnen de stad Rotterdam en het bewegen in de politiek bestuurlijk netwerken en het maken van verbinding met de diverse doelgroepen en stakeholders. Maar ook voor de landelijke en sectorale profilering. De verdeling in aandachtsgebieden wordt gebaseerd op de portefeuilleverdeling en de aard van het onderwerp.

Het bepalen van de koers van de organisatie (de belangrijke keuzes m.b.t. strategie, organisatieontwikkeling en de kaders voor de jaarplannen) is eveneens de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur. Het lid van de raad van bestuur is mede verantwoordelijk voor de innovatie, ontwikkeling en realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen. Hij / zij is verantwoordelijk voor de planning- en controlcyclus, waaronder het opstellen van de begroting en meerjarenraming en de jaarrekening.

Hiernaast wordt verwacht dat het bestuur gezamenlijk inhoud geeft aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en daarbij de organisatie naar een volgende fase in de ontwikkeling brengt, waarin naast verzakelijking ook interdisciplinaire samenwerking (intern) en ketensamenwerking (extern) verder wordt opgepakt; dit is een belangrijke uitkomst van het visitatie onderzoek. Het lid van de raad van bestuur is hierbij verantwoordelijk voor de noodzakelijke procesinnovaties.

Van het lid wordt verwacht dat hij/zij stuurt over de functionele gebieden en op het geheel, de externe oriëntatie versterkt (resultaatgericht en verbindend; diplomatie). Eigenaarschap en leiderschap vormen dan belangrijke thema’s met een goed evenwicht tussen harde en zachte controls.

Hij/zij is specifiek verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het operationeel beleid van de corporatie en voor de doorvertaling daarvan naar de organisatie. Het lid is hiernaast eindverantwoordelijk voor het realiseren van de opgaven binnen zijn aandachtsgebieden, waaronder de financiële portefeuille.


Functie-eisen

Woonstad Rotterdam is op zoek naar een lid van de raad van bestuur dat:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Affiniteit heeft met de maatschappelijke opdracht van Woonstad Rotterdam, haar inhoudelijke focus en zich comfortabel voelt in de sector;
 • Gedegen kennis en ervaring heeft op het gebied van Finance en Control, waaronder financieringsvraagstukken
 • Inzicht heeft in sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de doelgroepen van Woonstad;
 • Beschikt over een visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en kennis heeft van de vraagstukken van een grote en diverse stad als Rotterdam;
 • Ervaring heeft met de interne en externe bestuurlijke verhoudingen en in- en extern zichtbaar is. En hierbij op alle niveaus, met alle doelgroepen en stakeholders goede contacten weet te onderhouden;
 • Excelleert op het domein van organisatie en bedrijfsvoering en in staat is om stevig verbinding te maken met het primair proces van de corporatie. Hij/zij is daadkrachtig, resultaatgericht met aandacht voor de verbinding;
 • Beschikt over zakelijk inzicht en oog heeft voor efficiency.Het lid beschikt over de volgende competenties:

 • Authenticiteit
 • Besluitvaardigheid
 • Integriteit en moreel besef
 • Leiderschap
 • Maatschappelijke omgevingssensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Overtuigingskracht
 • Resultaat- en klantgerichtheid
 • Samenwerkingsvermogen 
 • Visie
 • Zelfreflectie


Arbeidsvoorwaarden
Conform de governancecode woningcorporaties wordt het lid benoemd voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Op de functie is de Wet Normering Topinkomens van toepassing.


Procedure

Woonstad Rotterdam laat zich in deze procedure bijstaan door drs. Tom Geerdink, partner van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan woonstad@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Tom Geerdink op 020 - 7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment en integriteitsonderzoek kunnen deel uitmaken van de procedure. De Autoriteit woningcorporaties voert een Geschiktheid- en Betrouwbaarheidstoets uit.


Planning en proces
Eind april wordt op basis van een vastgesteld profiel door de raad van commissarissen van 23 april 2019 de search en werving gestart. In mei worden kandidaten gezocht.

In juni vinden gesprekken plaats met de selectiecommissie. Voor de eerste gespreksronde is 11 juni gereserveerd. De data voor volgende gesprekken worden nog vastgesteld. Het is de bedoeling dat de selectiecommissie eind juni tot een voordracht van een kandidaat/ kandidaten komt naar de raad van commissarissen. 

Eind juni zal de raad van commissarissen tot een voorgenomen besluit komen tot benoeming van de kandidaat. Hierna zal het voorgenomen besluit ter advisering worden voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen van Woonstad, alsmede wordt de Geschiktheid- en Betrouwbaarheidstoets aangevraagd.

De gewenste datum van indiensttreding is 1 september.