Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Over de organisatie Woonstad Rotterdam

Als stichting willen we transparant zijn over onze organisatie. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten.

Organisatie

Bestuur

Miriam Hoekstra-van der Deen is sinds 1 november 2021 voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam. Miriam heeft gewerkt bij het Erasmus MC en bij de luchthaven Schiphol, waar ze als directeur airport operations eindverantwoordelijk was voor alle logistieke luchthaven processen en de lange termijnoptimalisatie en digitalisering daarvan. Ook stakeholdersmanagement met zowel publieke als commerciële partijen was haar verantwoordelijkheid.

Ir. Mohamed el Achkar MCM (1973) is per 1 december 2019 het nieuwe lid van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam. Samen met voorzitter Miriam Hoekstra vormt Mohamed el Achkar het tweehoofdige collegiaal bestuur van Woonstad Rotterdam. 

Mohamed El Achkar is benoemd voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. 

Taakverdeling bestuur

Voorzitter en lid vormen samen een collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter eindverantwoordelijk is. Gezamenlijk is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de koers van de organisatie en de externe vertegenwoordiging van Woonstad Rotterdam. De aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter Lid
- Stadswonen en commerciële activiteiten - Vastgoedbeheer en -ontwikkeling
- Strategie en beleid - Verhuur en wijkbeheer
- Marketing en communicatie - Financiën en control
- Portefeuillemanagement - Facilitaire zaken
- Bestuurlijke zaken - Informatie- en communicatietechnologie
- Personeel en organisatieontwikkeling - Interne auditdienst
- Digitale innovatie en transformatie
   

 

Raad van commissarissen

 • M. Ebeid MSc (1985) (benoemd op voordracht van de Klantenraad en SHS)

  Eerste zittingsperiode tot 9 december 2024

  Zelfstandig strategisch adviseur; hij ondersteunt met name grote ondernemingen met strategieontwikkeling en met fusies en overnames. Voorheen werkzaam als manager bij OC&C Strategy Consultants en senior manager bij EY-Parthenon.

  De heer Ebeid is tevens bestuurslid bij Vereniging Ettaouhid in Rotterdam.

  De heer Ebeid is op 9 december 2020 benoemd op voordracht van de Klantenraad van Woonstad Rotterdam en de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS). Zijn zittingsperiode loopt tot 9 december 2024.

 • Drs. M. van de Donk (benoemd op voordracht van de Klantenraad en SHS)

  Eerste zittingsperiode tot 24 augustus 2024

  Senior adviseur en trainer bij RadarAdvies, een adviesbureau in sociale vraagstukken te Amsterdam. Hij adviseert met name gemeenten, landelijke overheid en de Europese Commissie op het gebied van radicalisering, polarisatie, jeugdproblematiek en discriminatie. Voorheen was hij dagelijks bestuurder van de Deelgemeente Noord en zat 7 jaar in de raad van de gemeente Rotterdam. Eerdere nevenfuncties omvatten onder andere voorzitterschap van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van RTV Rijnmond en jurylid van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs.

  De heer Van de Donk is op 24 augustus 2020 benoemd op voordracht van de Klantenraad van Woonstad Rotterdam en de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS). Zijn zittingsperiode loopt tot 24 augustus 2024

 • Mr. C.A. Fonteijn ( 1955) (voorzitter)

  Eerste zittingsperiode tot 1 januari 2025.

  • partner bij het internationale strategisch adviesburo Flint-Global.
  • tevens Kwartiermaker Toekomst Accountancy in opdracht van de Minister van Financiën.
  • lid van het Curatorium van het Europa Instituut alsmede
  • lid van de Raad van Advies van het Instituut Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.
  • voorheen bestuursvoorzitter Autoriteit Consument en Markt, Nederlandse Mededingingsautoriteit en Onafhankelijke Post- en: Telecommunicatie Autoriteit. Partner Nauta Dutilh.

  De heer Fonteijn is per 1 januari 2021 benoemd als voorzitter. Zijn eerste zittingsperiode loopt tot 1 januari 2025.

 • Mr. ir. W.B. Verschoor (1974)

  Eerste zittingsperiode tot 1 januari 2025.

  • Directeur / eigenaar van Videres, strategy & management consultancy voor de gebouwde omgeving
  • Eigenaar van Gifted&More, praktijk op het gebied van hoogbegaafdheid
  • Lid van de Raad van Commissarissen van Bouwinvest, tevens lid van het Audit, Risk & Compliance Committee
  • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Ascert, tevens voorzitter remuneratiecommissie
  • lid van de Raad van Advies van Borghese Real Estate / Pleijsier Bouw
  • Bestuurslid Baarnse Mixed Hockey Vereniging (BMHV), portefeuille Betrokkenheid & Communicatie

  Mevrouw Verschoor is tevens lid van de Auditcommissie. Haar eerste zittingsperiode loopt tot 1 januari 2025.

 • Ing. C. J. Schippers MSUS

  Tweede zittingsperiode tot 1 januari 2023.

  • sinds 1 juni 2020 Gemeentedirecteur van het Cluster Ruimte en Economie bij de gemeente Delft.
  • tussen 2007 en 2020 werkzaam bij de Gemeente Den Haag, tot 2016 als Stadsdeeldirecteur, aansluitend als manager bij het Projectmanagementbureau Den Haag en sinds december 2017 manager van de afdeling Stedenbouw en Planologie.
  • voorheen diverse functies binnen de publieke en semipublieke sector op de beleidsterreinen Stedelijke Vernieuwing respectievelijk Vastgoed
  • sinds november 2020 is zij lid van de raad van toezicht van de Stichting The Social Hub.
  • was juryvoorzitter van de Kartiniprijs 2015

  Mevrouw Schippers is op 1 januari 2015 benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. In 2018 is zij herbenoemd. Zij is voorzitter van de Remuneratiecommissie. Haar tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2023

  • Drs. H.H.H. Wieleman RA (1955)

   Eerste zittingsperiode tot 18 oktober 2022.

   • lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland.
   • lid van de Raad van Toezicht van zorginstelling Capri Hartrevalidatie Rotterdam
   • lid van de Raad van Toezicht van scholengemeenschap LMC Rotterdam, met 24 scholen in het (voorbereidend) middelbaar onderwijs.
   • tot 31 december 2019 lid van de Raad van Bestuur/CFO van de Reinier Haga Groep, de grootste topklinische ziekenhuisgroep van Nederland.
   • tot 4 december 2018 lid van de Raad van Toezicht Amateurvoetbal KNVB.

   De heer Wieleman is lid van de Auditcommissie.

   
   

  Governance

  Wij vinden het belangrijk dat onze organisatie transparant opereert. Wij houden ons daarom aan de governance-richtlijnen. Ons management van risico’s past binnen die richtlijnen.

  De Raad van Commissarissen van Woonstad Rotterdam evalueert jaarlijks zijn functioneren én toezichthoudende rol. De Raad laat zich daarbij leiden door het toetsingskader van de VTW en onderschrijft de aanbevelingen uit de Governance Code van Aedes.

  Onder de downloads op deze pagina vind je alle documenten voor de governance richtlijnen. 

  Samenwerking

  Stakeholders

  Wij handelen naar de geest van de aanbeveling om jaarlijks een stakeholdersvergadering te organiseren. Daarbij kiezen we voor maatwerk met bijvoorbeeld focusgroepen en inspiratiebijeenkomsten waarvoor belangrijke stakeholders worden uitgenodigd. Het grote aantal stakeholders in 28 wijken en de grote diversiteit in stakeholders maken een gezamenlijke jaarlijkse vergadering onwerkbaar.

  Dialoog met belanghebbende partijen

  Klantenraad

  De Klantenraad is een onafhankelijke en kritische gesprekspartner voor bestuur en directie. De Klantenraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op thema’s als dienstverlening, huurbeleid en duurzaamheid. Ook denkt de Klantenraad met ons mee en houdt ons – waar nodig – een spiegel voor. Het perspectief van de klant staat uiteraard centraal bij de Klantenraad.

  De Klantenraad bestaat uit 12 mensen die een afspiegeling zijn van ons klantenbestand. De deelnemers zijn geworven op hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden en op hun contacten met de verschillende klantgroepen van Woonstad Rotterdam. Het is een divers samengestelde groep van vrijwilligers: huurders, kopers, jongeren, mensen met verschillende culturele achtergronden, mannen, vrouwen, etc. Woonstad Rotterdam en de Klantenraad hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend (SOK). In de SOK staat beschreven hoe KR en Woonstad samen invulling geven aan de Overlegwet.

  Samenwerkingsovereenkomst Klantenraad

  Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS)

  De huurders van Stadswonen Rotterdam zijn georganiseerd in Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS). De SHS is gesprekspartner voor zaken die uitsluitend betrekking hebben op Stadswonen Rotterdam en haar huurders (studenten en recent afgestudeerden). De SHS bestaat uit bestuursleden die worden benoemd vanuit de woon- en bewonerscommissies van Stadswonen Rotterdam. De SHS en Woonstad Rotterdam hebben afspraken over de samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

  Samenwerkingsovereenkomst SHS

  Leveranciers

  Wij selecteren onze leveranciers en partners zorgvuldig. In dat kader werken wij met leveranciers die voldoen aan onze criteria. We evalueren leveranciers regelmatig en streven steeds naar een optimale mix van meerjarige relaties en vernieuwing.

  Visitatie

  Wij zijn drie keer gevisiteerd. Ecorys voerde de eerste maatschappelijke visitatie uit, die betrekking had op de periode 2006-2009. Raeflex deed de tweede (2010-2013) en derde maatschappelijke visitatie (2014-2017).

  Visitatierapport 2014-2017
  Woonstad op je startscherm
  Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.