Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Over de organisatie Woonstad Rotterdam

Als stichting willen we transparant zijn over onze organisatie. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten.

Organisatie

Bestuur

Maria Molenaar is sinds 1 juni 2011 voorzitter van het bestuur van Woonstad Rotterdam. Maria Molenaar is lid geweest van de Raad van Bestuur bij de Rijnland Zorggroep in Leiderdorp en daarnaast consultant, directievoorzitter en bestuurder geweest bij internationale bedrijven. Zij heeft een aantal nevenfuncties die opgenomen zijn in het jaarverslag. 

Ir. Mohamed el Achkar MCM (1973) is per 1 december 2019 het nieuwe lid van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam. Samen met voorzitter Maria Molenaar vormt Mohamed el Achkar het tweehoofdige collegiaal bestuur van Woonstad Rotterdam. 

Mohamed El Achkar is benoemd voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Maria Molenaar valt onder de overgangsregeling van de woningwet.

Taakverdeling bestuur

Voorzitter en lid vormen samen een collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter eindverantwoordelijk is. Gezamenlijk is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de koers van de organisatie en de externe vertegenwoordiging van Woonstad Rotterdam. De aandachtsgebieden zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter Lid
- Stadswonen en commerciële activiteiten - Vastgoedbeheer en -ontwikkeling
- Strategie en communicatie - Verhuur en wijkbeheer
- Portefeuillemanagement - Financiën en control
- Bestuurlijke en juridische zaken - Facilitaire zaken
- Personeel en organisatieontwikkeling - Informatie- en communicatietechnologie
- Digitale innovatie en transformatie - Interne auditdienst
   

 

Raad van commissarissen

 • Ing. F. Darkaoui (Benoemd op voordracht van de Klantenraad)

  Tweede zittingsperiode tot 1 november 2020.

  • DGA van Zaken Expert BV/Rotterdam Investment BV
  • RvB/mede-eigenaar van Zorgfamilie
  • voorzitter van stichting Zorgfamilie
  • voorzitter van Ondernemersfederatie PRIO
  • lid Adviesraad InHolland
  • voorzitter Business Club BMDE
  • voorzitter stichting Martial Arts Rotterdam

  De heer Darkaoui is per 1 november 2012 op voordracht van de Klantenraad benoemd. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 november 2020.

 • Drs. M. van de Donk (benoemd op voordracht van de Klantenraad)

  Eerste zittingsperiode tot 24 augustus 2024

  Senior adviseur en trainer bij RadarAdvies, een adviesbureau in sociale vraagstukken te Amsterdam. Hij adviseert met name gemeenten, landelijke overheid en de Europese Commissie op het gebied van radicalisering, polarisatie, jeugdproblematiek en discriminatie. Voorheen was hij dagelijks bestuurder van de Deelgemeente Noord en zat 7 jaar in de raad van de gemeente Rotterdam. Eerdere nevenfuncties omvatten onder andere voorzitterschap van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van RTV Rijnmond en jurylid van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs.

  De heer Van de Donk is op 24 augustus 2020 benoemd op voordracht van de Klantenraad. Zijn zittingsperiode loopt tot 24 augustus 2024

 • Drs. A.M. Breeman (voorzitter)

  Tweede zittingsperiode tot 1 januari 2021.

  • Commissaris en grootaandeelhouder van het Europees opererende industrial maintenance bedrijf Metal Treatment Technology.
  • Onder dit bedrijf valt onder andere het familiebedrijf Vecom Group.
  • Voorzitter van de Aufsichtsrat GmbH Derustit
  • Voorzitter bestuur Technetkring NWN
  • Secretaris van de Mandeville Stichting
  • Lid van het Comité Onafhankelijksdag Nederland
  • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ismacom GMBH

  De heer Breeman is per 1 januari 2013 als voorzitter benoemd. Hij is lid van de Remuneratiecommissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.

 • Ir. T.V.M. Heerkens

  Tweede zittingsperiode tot 1 januari 2021.

  • algemeen directeur van Landal GreenParks (sinds 2006) en daarvoor financieel directeur bij dezelfde onderneming
  • Voorheen werkzaam als CFO/lid Raad van Bestuur van SNT Group en principal consultant bij OC and C Strategy Consultants.
  • lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Concert- en Congresgebouw De Doelen
  • lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Innovatie, Recreatie en Ruimte De heer Heerkens is per 1 januari 2013 benoemd. 

  Hij is tevens lid van de Auditcommissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.

 • Ing. C. J. Schippers MSUS

  Tweede zittingsperiode tot 1 januari 2023.

  • sinds 2007 werkzaam bij de Gemeente Den Haag, tot 2016 als Stadsdeeldirecteur, aansluitend als manager bij het Projectmanagementbureau Den Haag
  • sinds december 2017 manager van de afdeling Stedenbouw en Planologie bij de gemeente Den Haag
  • voorheen diverse functies binnen de publieke en semipublieke sector op de beleidsterreinen Stedelijke Vernieuwing respectievelijk Vastgoed
  • Was juryvoorzitter van de Kartiniprijs 2015

   Mevrouw Schippers is op 1 januari 2015 benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. In 2018 is zij herbenoemd. Zij is voorzitter van de Remuneratiecommissie. Haar tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2023.

 • Drs. H.H.H. Wieleman RA (1955)

  Eerste zittingsperiode tot 18 oktober 2022.

  • sinds 2015 lid van de Raad van Bestuur/CFO van de Reinier Haga Groep, de grootste topklinische ziekenhuisgroep van Nederland. Verantwoordelijk voor financiën en treasury, ICT, vastgoed, risicomanagement en facilities.
  • lid van de Raad van Toezicht van zorginstelling Capri Hartrevalidatie Rotterdam
  • lid van de Raad van Toezicht van scholengemeenschap LMC Rotterdam, met 24 scholen in het (voorbereidend) middelbaar onderwijs.
  • tot 4 december 2018 lid van de Raad van Toezicht Amateurvoetbal KNVB. 

  De heer Wieleman is lid van de Auditcommissie. Zijn eerste zittingsperiode loopt tot 18 oktober 2022.

 
 

Governance

Wij vinden het belangrijk dat onze organisatie transparant opereert. Wij houden ons daarom aan de governance-richtlijnen. Ons management van risico’s past binnen die richtlijnen.

De Raad van Commissarissen van Woonstad Rotterdam evalueert jaarlijks zijn functioneren én toezichthoudende rol. De Raad laat zich daarbij leiden door het toetsingskader van de VTW en onderschrijft de aanbevelingen uit de Governance Code van Aedes.

Onder de downloads op deze pagina vind je alle documenten voor de governance richtlijnen. 

Samenwerking

Stakeholders

Wij handelen naar de geest van de aanbeveling om jaarlijks een stakeholdersvergadering te organiseren. Daarbij kiezen we voor maatwerk met bijvoorbeeld focusgroepen en inspiratiebijeenkomsten waarvoor belangrijke stakeholders worden uitgenodigd. Het grote aantal stakeholders in 28 wijken en de grote diversiteit in stakeholders maken een gezamenlijke jaarlijkse vergadering onwerkbaar.

Dialoog met belanghebbende partijen

Klantenraad

De Klantenraad bestaat uit 15 mensen die een afspiegeling zijn van ons klantenbestand. De Klantenraad is een kritische gesprekspartner voor directie en bestuur. De deelnemers zijn geworven op hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden en op hun contacten met de verschillende klantgroepen van Woonstad Rotterdam. Het is een divers samengestelde groep: huurders, kopers, jongeren, mensen met verschillende culturele achtergronden, mannen, vrouwen, etc. De Klantenraad denkt mee en houdt ons – waar nodig – een spiegel voor. Het perspectief van de klant staat uiteraard centraal bij de Klantenraad.

Samenwerkingsovereenkomst Klantenraad

Leveranciers

Wij selecteren onze leveranciers en partners zorgvuldig. In dat kader werken wij met leveranciers die voldoen aan onze criteria. We evalueren leveranciers regelmatig en streven steeds naar een optimale mix van meerjarige relaties en vernieuwing.

Visitatie

Wij zijn drie keer gevisiteerd. Ecorys voerde de eerste maatschappelijke visitatie uit, die betrekking had op de periode 2006-2009. Raeflex deed de tweede (2010-2013) en derde maatschappelijke visitatie (2014-2017).

Visitatierapport 2014-2017