Naar hoofdcontent

Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Privacy en cookie statement

Privacy Statement


Inleiding
In dit Privacy Statement (“Privacy Statement”) informeert Woonstad Rotterdam, waarvan Stadswonen Rotterdam onderdeel uitmaakt (hierna ook: “wij”, “ons” en “Woonstad Rotterdam” te noemen) u over het geldende privacy beleid voor onze klanten en relaties. Hiermee willen wij volledig transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij met de bescherming daarvan omgaan. Woonstad Rotterdam beschikt over uw persoonsgegevens of kan deze opvragen als u een (potentiële) klant of relatie bent. Bijvoorbeeld als u een woning wilt huren, aankopen of (terug-) verkopen of als u geïnteresseerd bent in onze overige diensten. Woonstad Rotterdam streeft ernaar uw gegevens altijd op zorgvuldige wijze te verwerken en neemt hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving – waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens – in acht.

Categorieën van de te verwerken persoonsgegevens  
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens in het kader van de door ons omschreven doeleinden:

 • NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail);
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Gegevens van uw partner en/of van medehuurders of medebewoners;
 • Huidige woonsituatie en -wensen, urgentieverklaring of voorrangsregeling;
 • Financiële gegevens, specifiek: inkomensgegevens, bron van inkomsten (in geval van huisvestingsvergunning), bankrekeningnummers en mogelijke betalingsachterstanden;  
 • Inloggegevens ten behoeve van de portal(en)/app;
 • Gegevens over overlast en/of woongerelateerde fraude.

Tevens verwerken wij in sommige gevallen de volgende categorieën bijzondere persoonsgegevens, die gelet op hun gevoelige aard extra beschermd worden:

 • Burgerservicenummer (BSN), uitsluitend om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
 • Medische gegevens, uitsluitend voor zover dit voor toewijzing en/of aanpassing van een woning en/of de uitvoering van een (huur)overeenkomst noodzakelijk is. 

Doeleinden van de verwerking  
Wij, en/of de door ons ingeschakelde derden en/of verwerkers, verwerken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten:

 • Onder meer op het gebied van huur, koop, gebruik, onderhoud, reparatie, service, (moes)tuinen en stalling;
 • Alsook het aangaan en uitvoeren van convenanten met gemeenten en/of maatschappelijke organisaties;
 • Berekenen en vastleggen van inkomsten, uitgaven en het doen van betalingen;
 • Inning van vorderingen, zoals het innen van de huursom, huurbetalingen via iDeal via portal(en) of VvE-bijdrage, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;
 • Behandeling van geschillen;
 • Activiteiten van intern beheer. 

Het uitvoeren of toepassen van wet- en regelgeving en (sociaal) beleid:

 • Uitvoering van beleid in het kader van de nadere toewijzing, woonruimteverdeling en huisvestingsvergunningen;
 • Voorkomen, opsporen, tegengaan van woongerelateerde fraude en overlast;
 • Voldoen aan verplichtingen omtrent het (recht op) huurtoeslag;
 • Uitoefenen van een accountantscontrole;
 • Bevordering van een veilige en leefbare woonomgeving. 

Het onderhouden van contact in het kader van:

 • Aanmelden en verzenden van de nieuwsbrief;
 • Social media;
 • Identificeren, authentiseren en autoriseren van gebruikers van de portal(en)/app;
 • Reageren op woningaanbod;
 • Aangaan van een serviceabonnement;
 • Bewonersparticipatie;
 • Melden van klachten, overlast en/of woonfraude; 

Aanvragen en bestellingen:

 • Vragen van toestemming in verband met wijziging(en) aan het gehuurde (denk aan een nieuwe wc/douche/keuken, harde vloerbedekking, zonnepanelen/-schermen, plaatsen schotelantenne, overige verbouwingen);
 • Aanvragen van een medische aanpassing voor de woning;
 • Bestellen van een naamplaatje voor de woning.


Daarnaast kunnen wij bepaalde verwerkingen uitvoeren, zoals het uitvoeren van metingen, analyses en onderzoek, uitsluitend om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Verstrekking gegevens aan derden  
Woonstad Rotterdam verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij het uitvoeren van de bovenstaande doeleinden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de aannemer, installateur, loodgieter of deskundige die in onze opdracht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of deskundigenonderzoek uitvoert, maar ook bijvoorbeeld de gemeente of de Belastingdienst. Ook in gevallen zoals het voorkomen, opsporen en/of bestrijden van fraude, misbruik of (woon)overlast kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens aan derden te verstrekken. In alle overige gevallen vraagt Woonstad Rotterdam op voorhand eerst uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Social media en websites van derden  
Op onze websites zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken, waaronder, maar niet beperkt tot LinkedIn, Facebook, Twitter, of websites van derden. Woonstad Rotterdam houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden. Het gebruiken van andere media is dus voor uw eigen risico. Raadpleegt u in elk geval eerst de privacy-voorwaarden van derden, voordat u van dergelijke diensten gebruikmaakt.

Gegevensbeveiliging  
Woonstad Rotterdam hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Woonstad Rotterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Woonstad Rotterdam toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Woonstad Rotterdam hanteert intern beleid ten aanzien van toegangsautorisatie. In het geval Woonstad Rotterdam gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Woonstad Rotterdam in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten  
Bepaalde persoonsgegevens kunt u via ons online portaal MijnWoonstad of mijn Stadswonen zelf inzien, rectificeren (wijzigen) en/of verwijderen.  

Wanneer u een verzoek tot inzage, rectificatie (wijziging), beperking, overdracht of verwijdering van uw (verwerking van) persoonsgegevens doet, zal Woonstad Rotterdam dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt in beginsel volgens de interne klachtenprocedure, te raadplegen via deze website.  

Uw verzoek kunt u indienen bij de Afdeling Klantcontacten van Woonstad Rotterdam door het online klachtenformulier in te vullen op deze website. U ontvangt normaliter binnen vier (4) weken na ontvangst van uw klacht een reactie van Woonstad Rotterdam. Uw identiteit zal geverifieerd worden alvorens het in behandeling nemen van de klacht.  

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Woonstad Rotterdam omgaat met uw persoonsgegevens of de wijze, dan wel uitkomst, van uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Bewaartermijnen persoonsgegevens  
Woonstad Rotterdam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, bijvoorbeeld zolang de uitvoering van een overeenkomst daartoe verplicht, gedurende het traject voorafgaand aan de aan- of verkoop van een woning door of aan Woonstad Rotterdam of zolang de wet Woonstad Rotterdam daartoe verplicht. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen verschillende (wettelijke) bewaartermijnen en -plichten gelden, die bijvoorbeeld ook na afloop van een overeenkomst voortduren.

Wijzigingen Privacy Statement  
Woonstad Rotterdam is altijd gerechtigd dit Privacy Statement te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via onze websites kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze websites.

Vragen  
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u een bericht sturen naar de Afdeling Klantcontacten van Woonstad Rotterdam.

Dit Privacy Statement is vastgesteld op 23 mei 2018.


Cookie Statement

Wat zijn cookies? 
Wanneer u de website van Woonstad Rotterdam bezoekt, worden ‘cookies’ opgeslagen. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek. U kunt op elk gewenst moment de browser zodanig instellen dat cookies gedeactiveerd worden en dus niet meer worden opgeslagen. Dit uitschakelen kan wel gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze en overige (gelinkte) website(s).

Gegevens die Woonstad Rotterdam met behulp van cookies verzamelt 
Met behulp van de cookies worden een aantal gebruiksgegevens opgeslagen, namelijk domeinen, datum en tijd van oproepen of aanvragen, doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s, devices, browserversies, affiniteitscategorieën en marktsegmenten in combinatie met leeftijd en geslacht (voor remarketing) en demografische gegevens (leeftijd, geslacht, locatie).

Hoe verzamelt Woonstad Rotterdam deze gegevens? 
Deze gegevens worden verzameld aan de hand van de cookies. De cookies worden geplaatst via de door ons ingeschakelde diensten:

 • Facebook Pixel (tracking cookies)
 • Adwords (tracking cookies)
 • Google Analytics (analytische cookies)
 • Google Tag Manager (analytische cookies)
 • YouTube video’s (tracking cookies)

Pas je cookie instellingen aan

Waarom verzamelt Woonstad Rotterdam deze gegevens? 
Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies om uw browser of apparaat te identificeren en worden de gegevens voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt. Hierdoor kunnen we de website gebruiksvriendelijk en efficiënt maken, zodat we u de best mogelijke website-ervaring en functionaliteiten kunnen bieden.

Wanneer vraagt Woonstad Rotterdam om uw toestemming? 
Wanneer u onze website(s) bezoekt, vragen wij u om voor sommige cookies uw toestemming te geven. Wij onderscheiden vier categorieën cookies.

Noodzakelijk 
Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk voor het kunnen functioneren van de website, waardoor u daar geen toestemming voor hoeft te geven. Omdat u geen toestemming hoeft te geven is het vakje grijs.

Voorkeuren 
Uw voorkeuren worden onthouden met behulp van functionele cookies. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de taal van uw voorkeur onthouden wordt.

Statistieken 
Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager om statistische gegevens over onze website(s) te verzamelen. Wij verzamelen deze informatie om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website(s) en om onze website(s) te optimaliseren. Wij verzamelen deze informatie met behulp van analytische cookies. Deze analytische cookies worden alleen geplaatst als u ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Marketing 
Voor marketingdoeleinden maken wij gebruik van Facebook Pixel en Google Adwords. De cookies die in dit kader worden geplaatst zijn tracking cookies. Wij plaatsen deze tracking cookies alleen wanneer u ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Hoe geeft u Woonstad Rotterdam toestemming om cookies te plaatsen? 
U kunt Woonstad toestemming geven om bepaalde cookies te plaatsen door het vakje van de betreffende categorie aan te klikken. Wanneer u geen enkel vakje aankruist, zullen er geen cookies worden geplaatst, behalve de functionele cookies die vallen onder de categorie ‘noodzakelijk’. Nadat u heeft besloten voor welke cookies u toestemming geeft, kunt u op de ok-button drukken om uw keuze te bevestigen.

Wat als u geen toestemming wilt geven of uw toestemming wilt intrekken? 
Wilt u toch geen toestemming geven? Dan kan het zo zijn dat bepaalde onderdelen van de website nét op andere wijze functioneren. U kunt de website wel gebruiken. Wilt u uw toestemming naderhand intrekken? Dan kunt u via uw browser de cookies verwijderen. 

Internet Explorer

 • Open uw browser
 • Klik op het 'Extra'-pictogram
 • Klik op ‘Beveiliging’
 • Klik op ‘Browsegeschiedenis verwijderen’
 • Zet een vinkje bij ‘Cookies en websitegegevens’
 • Klik op ‘Verwijderen’ 

Google Chrome

 • Open uw browser
 • Klik op het ‘Google Chrome aanpassen en beheren’-pictogram
 • Klik op ‘Meer hulpprogramma’s’
 • Klik op ‘Browsegegevens wissen’
 • Zet een vinkje voor ‘Cookies en andere sitegegevens’
 • Selecteer een periode
 • Klik op ‘Verwijderen’ 

Firefox

 • Open uw browser
 • Klik op het ‘Menu’-pictogram
 • Klik op ‘Opties’
 • Klik op ‘Privacy & Beveiliging’
 • Klik op onder ‘Geschiedenis’ op ‘Individuele cookies verwijderen’
 • Klik op ‘Alle verwijderen’ 

Safari

 • Open uw browser
 • Klik op ‘Safari’ in de menubalk
 • Klik op ‘Wis geschiedenis’
 • Selecteer een periode
 • Klik op ‘Wis geschiedenis’ 

Pas je cookie instellingen aan

Wijzigingen Cookie Statement 
Woonstad Rotterdam is altijd gerechtigd dit Cookie Statement te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website. 

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Cookie Statement kunt u een bericht sturen naar de Afdeling Klantcontacten van Woonstad Rotterdam.

Dit Cookie Statement is vastgesteld op 30 augustus 2018.

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.