Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

 • Controleer de spelling
 • Kies een ander zoekwoord
 • Type in losse woorden 

Wielewaal

Onderdeel van Nieuwbouw

De veelgestelde vragen over de ontwikkeling van de nieuwe Wielewaal

wielewaal nieuwbouw project huurwoning sociaal

In 2011 concludeerden we met elkaar dat de woningen in de Wielewaal te slecht zijn om te renoveren. Sindsdien is er veel gebeurd en geschreven over deze wijk. Het project roept veel vragen en onzekerheden op. Daarom geven we hier antwoord op de meest gestelde vragen over de Wielewaal en laten we een eerste indruk van de nieuwe wijk zien.

 
Impressie van het nieuwbouwproject de Nieuwe Wielewaal
Artist impression Godschalkstraat
 • Kunnen alle bewoners van de Wielewaal nog terugkeren?

  De bewoners die bij het tekenen van het convenant op 21 april 2011 al in de Wielewaal woonden hebben een terugkeermogelijkheid. Zij krijgen een passende woning aangeboden in de nieuwe Wielewaal. Wat een passende woning is, lees je bij de vraag: Kunnen de bewoners met terugkeermogelijkheid in de Wielewaal de nieuwe huren nog betalen?

  Bewoners die na 21 april 2011 in de Wielewaal zijn komen wonen, wisten voorafgaand aan het tekenen van het huurcontract dat het om een tijdelijke woning ging. Zij krijgen een passend woning aangeboden buiten de Wielewaal.

  Op het moment dat er een nieuwe woning wordt aangeboden, wordt de situatie van de huishoudens opnieuw beoordeeld volgens de regels van Passend Toewijzen. Het kan voorkomen dat zij daardoor geen recht meer hebben op sociale huur. In deze situatie passen we maatwerk toe om te zorgen dat we deze huishoudens zo goed mogelijk voorzien in een vervangende woning.

 • Waarom is gekozen voor slopen in plaats van het renoveren van de woningen in de Wielewaal?

  In 2011 concludeerden Bewonersorganisatie Wielewaal, Huurdersvereniging Wielewaal, de gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam samen dat de woningen te slecht zijn om te renoveren. Dat is niet zo vreemd. De noodwoningen werden kort na de

  Tweede Wereldoorlog gebouwd met een levensduur van 25 jaar. Ruim zestig jaar later waren ze echt ‘op’ en is samen besloten om ze te slopen en nieuwe woningen te bouwen.

  Op 21 april 2011 ondertekenden alle partijen het Convenant Vernieuwing Wielewaal, met afspraken hoe we dat gaan doen. Zo staat in het convenant dat er in de nieuwe Wielewaal sociale huurwoningen worden gebouwd, vrije sector huurwoningen en koopwoningen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het behoud van het karakter van de wijk en over terugkeermogelijkheden voor de bewoners van de Wielewaal.

 • Hebben de bewoners van de Wielewaal mee kunnen denken over de nieuwe plannen?

  Ja, dat is op veel verschillende manieren gebeurd. Zo hebben bewoners mee besloten over de keuze van de architect, het ontwerp en de indeling en zelfs de hoogte van de huur van de nieuwbouw in de Wielewaal-Oost, die werd opgeleverd in 2016. Ook in de nieuwbouwplannen voor de bestaande Wielewaal zijn veel wensen en voorstellen van bewoners meegenomen. In december 2018 hebben bewoners met VR-brillen hun toekomstige sociale huurwoning bekeken en voorstellen gedaan voor de woningplattegronden.

  We blijven een-op-een in gesprek met bewoners. Bijvoorbeeld tijdens de spreekuren die we sinds 2017 houden, maar nu helaas zijn gepauzeerd vanwege de coronamaatregelen. Ook zijn er al sinds 2018 verschillende inloopavonden geweest over onder andere het bestemmingsplan. We blijven deze bijeenkomsten faciliteren in samenwerking met BPD en de gemeente Rotterdam.  

Nieuwbouwproject de Nieuwe Wielewaal
Artist impression oostkant Rollostraat

 • Een kleine actiegroep van kopers heeft in 2013 een eigen plan voor de Wielewaal gemaakt. Waarom wordt dit niet uitgevoerd?

  In 2013 presenteert een actiegroep van enkele bewoners een eigen plan voor de ontwikkeling van de Wielewaal. We hebben dit plan tussen 2013 en 2015 meerdere keren besproken met de initiatiefnemers. Zowel specialisten van de gemeente Rotterdam als die van ons beoordelen het plan als financieel onhaalbaar. Er is namelijk geen rekening gehouden met de hoge kosten voor de grond en voor het aanleggen van kabels, leidingen, wegen en riolering. Ook de praktische uitvoering van het plan is onrealistisch.

  Wel wordt er na vijf gesprekken in 2015 een akkoord bereikt om onderdelen van het alternatieve plan op te nemen in de ontwikkeling van de nieuwe Wielewaal. Maar de actiegroep trekt zich op het laatste moment terug uit dit akkoord en blijft vasthouden aan het eigen plan. Dit was voor ons de reden om te stoppen met gesprekken over het alternatieve plan.

  Toch worden onderdelen en wensen uit het alternatieve plan meegenomen in de plannen voor de nieuwe Wielewaal, zoals het zoveel mogelijk in stand houden van het stratenpatroon, de tuindorpstijl en het vele groen in de wijk.

  De actievoerders blijven op vaak luidruchtige wijze aandacht vragen voor het eigen plan, in de pers en bij de politiek. In 2016 richten ze een wooncoöperatie op, met als doel het vastgoed in de Wielewaal te ontwikkelen. De coöperatie legt hetzelfde plan voor aan ons en aan de gemeente. Opnieuw wordt het plan afgewezen, om dezelfde redenen.

  In een poging om de moeilijke situatie te doorbreken, biedt wethouder Simons in september 2017 de actiegroep aan om 50 woningen zelf te bouwen. De actiegroep wijst ook dit aanbod af. De gemeente Rotterdam beëindigt daarna de gesprekken met de actiegroep.

 • Wat gaat er gebouwd worden in de nieuwe Wielewaal?

  In totaal worden er 807 nieuwe woningen gebouwd in de nieuwe Wielewaal, waarvan 280 sociale huur- en koopwoningen. Er zijn al 132 sociale huurwoningen gebouwd in Wielewaal Oost, daar komen er nog 68 bij in de bestaande Wielewaal. Ook worden er 80 sociale koopwoningen gebouwd. De overige 527 nog te bouwen woningen worden vrije sector huur- en koopwoningen.

 • Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

  Op dit moment maken we de grond klaar voor de nieuwbouw. Dit houdt in: bomen en struiken verwijderen waar dit onvermijdelijk is en eventuele gebouwen, rioleringen en leidingen verwijderen. Ondertussen loopt de procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan. In de eerste hoorzittingen van de gemeenteraadscommissies is het bestemmingsplan goed ontvangen. We verwachten dat dit eind mei door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Daarna willen we zo snel mogelijk beginnen met bouwen. Mogelijk moeten we opnieuw een bestuursrechtelijke procedure afwachten, dit keer bij de Raad van State.

  We streven ernaar de bouw zo snel mogelijk te starten, waarschijnlijk begin 2021. Als eerste bouwen we 77 sociale huurwoningen, zodat de huishoudens die nu nog in een tijdelijke woning wonen kunnen verhuizen naar hun nieuwe huis. Ook de bewoners van woningen in de volgende sloopfase kunnen dan direct verhuizen naar hun nieuwe woning.

 • Waarom worden de nieuwe woningen gebouwd door een projectontwikkelaar?

  In 2016 maakten we bekend dat de commerciële gebiedsontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds) de nieuwe woningen gaat bouwen in de Wielewaal. Dit sluit naadloos aan op de afspraken die de gemeente en de Rotterdamse woningcorporaties eerder dat jaar maakten met het Rijk, in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Door die afspraken kwamen extra financiële middelen beschikbaar voor grootschalige woningverbetering binnen het NPRZ. Een van de voorwaarden was dat gemeente en corporaties actief op zoek zouden gaan naar marktpartijen die willen investeren op Zuid. Dit past in de geest van de Woningwet uit 2015, die stelt dat woningcorporaties uitsluitend sociale huurwoningen mogen bouwen en alle overige woningen moet overlaten aan de markt.

 • Kunnen de huidige bewoners terugkeren naar hun wijk?

  In het Convenant Vernieuwing Wielewaal is afgesproken dat bewoners met een huurcontract van voor de convenants datum (21 april 2011) de mogelijkheid hebben om terug te keren naar hun wijk. Zij krijgen een nieuwe woning aangeboden. Bewoners zonder terugkeermogelijkheid bieden we een woning aan buiten de Nieuwe Wielewaal.

 • Weten de bewoners dat zij mogen terugkeren naar de Wielewaal?

  Ja. Bij sloop, nieuwbouw en renovatie gaan we altijd met bewoners persoonlijk in gesprek. Dit doen we boven op de communicatie per brief, brochures en de nieuwsbrieven. Dat hebben we in de Wielewaal ook gedaan. Helaas zijn er op dit moment enkele bewoners die niet met ons in gesprek willen over de mogelijkheid om terug te keren.

 • Kunnen de bewoners met terugkeermogelijkheid in de Wielewaal de nieuwe huren nog betalen?

  De huurprijs voor een sociale huurwoning hangt af van het aantal mensen dat er gaat wonen, het gezamenlijk inkomen en het type woning. Dit heet Passend Toewijzen. Dit zijn landelijke regels om te komen tot een eerlijke huurprijs voor huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens.

  Een voorlopige schatting is dat de woonlasten voor de nieuwe woningen in de Wielewaal toenemen met 35 tot 150 euro. Uiteraard zal per huishouden moeten blijken wat de exacte stijging is van de woonlasten. Huurtoeslag en de verwachte lagere stookkosten kunnen de woonlasten ook verlagen.

 • Veel bewoners van de Wielewaal zijn onzeker over de toekomst. Hoe houden jullie daar rekening mee?

  We weten uit ervaring hoe ingrijpend verhuizen vanwege sloop kan zijn voor bewoners. Per fase wordt één tot anderhalf jaar van tevoren met de bewoners van ieder huishouden een gesprek gevoerd. Hierbij bespreken we de woonwensen, de persoonlijke situatie en hoe de herhuisvesting gaat. We proberen hierbij zoveel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te bieden. Naast de persoonlijke gesprekken hebben we een tweewekelijks spreekuur, waar bewoners met alle vragen terecht kunnen. Ook informeren we alle bewoners én omwonenden huis-aan-huis met brochures en nieuwsbrieven over alle ontwikkelingen.

  In de gesprekken met bewoners ervaren wij ook de onduidelijkheid en onzekerheid die zij voelen. De onrust die de actiegroep bij veel van onze huurders heeft veroorzaakt in de afgelopen jaren heeft niet bijgedragen aan het verbeteren van die situatie. En soms komt onzekerheid door onwetendheid, omdat het ons tot op heden niet is gelukt alle bewoners van de Wielewaal persoonlijk te spreken over de terugkeergarantie en de tijdelijke huisvestingsmogelijkheden.

 • Beïnvloedt het in cassatie gaan van de actiegroep de sloop- en nieuwbouwplannen?

  De privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures zorgen nu al voor bijna drie jaar vertraging. Ook het in cassatie gaan bij de Hoge Raad is een privaatrechtelijke procedure die extra vertraging kan veroorzaken. De uitspraak van de Hoge Raad kan leiden tot een wijziging in de plannen en planning voor de Wielewaal.  

  Ondertussen gaat de bestuursrechtelijke procedure voor het bestemmingplan door. Lees in een van de vragen hierboven wat er op korte termijn gaat gebeuren in de Wielewaal.

   

 • Waarom niet wachten met de kapwerkzaamheden totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is?

  Het kappen van de bomen is noodzakelijk om snel met de bouw van nieuwe sociale huurwoningen te kunnen beginnen. Wij willen er namelijk alles aan doen om te zorgen dat de bewoners met een terugkeermogelijkheid zo snel mogelijk naar hun nieuwe huis kunnen verhuizen. Zeker de bewoners die al een aantal jaar in een wisselwoning wonen. Ook de Rotterdamse gemeenteraad wil dat. Dit kan alleen als de bouw direct start zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, naar verwachting is dit halverwege 2021. Om te kunnen beginnen met de bouw is het nodig dat de openbare ruimte grotendeels al heringericht is met nieuwe riolering, (bouw)wegen en nieuwe kabels en leidingen. Deze werkzaamheden kosten zoveel tijd dat de periode vanaf eind augustus t/m zomer 2021 hiervoor hard nodig is. De kapwerkzaamheden die op maandag 20 juli starten, zijn de eerste fysieke werkzaamheden die moeten plaatsvinden.

 • Blijft de Wielewaal wel groen?

  De grote volwassen bomen, die nu het karakter van de Wielewaal bepalen, blijven. Voor de bomen die worden gekapt, wordt er veel nieuw groen teruggeplant. Denk aan hagen, struiken en klimplanten. In de tuin rondom het Wielewaalhuis krijgen bewoners een voorproefje van het groen dat wordt geplant. Zo wordt de kenmerkende groene uitstraling van de Wielewaal behouden.

  Natuurlijk is er zorgvuldig gekeken naar welke bomen en struiken strikt noodzakelijk verwijderd worden, verplant kunnen worden of waar omheen gewerkt wordt. Om zo zorgvuldig mogelijk aan de slag te gaan heeft een ecoloog een inspectie gehouden om zeker te weten dat er geen broedende vogels zijn. De gekapte bomen die geschikt zijn voor hergebruik gaan naar het Rotterdamse bedrijf Vanbomen.nl. In de bewonersnieuwsbrief uit december 2019, de groenspecial, lees je alle details over het groen in de Wielewaal.