De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

ONZE VISIE

Woonstad Rotterdam werkt aan prettige, leefbare wijken en aan goede woningen. Wij geloven dat een prettige wijk goed is voor onze bewoners: gaat het goed met de wijk, dan is de kans groot dat het ook goed gaat met hen. Dus houden wij de ontwikkeling van wijken in de gaten en grijpen wij in op het moment dat wij merken dat een wijk achteruit gaat. In wijkvisies en uitvoeringsprogramma’s leggen wij vast welke maatregelen wij gaan treffen om de ontwikkeling van een wijk positief te beïnvloeden. In sommige gevallen betekent dit dat wij meer investeren in beheer en onderhoud, in andere gevallen kiezen wij noodgedwongen voor ingrijpende maatregelen zoals sloop en nieuwbouw. In alle gevallen staat de ontwikkeling van de wijk voorop, ook als dat betekent dat wij een besluit moeten nemen dat voor huurders niet prettig is.

Woonstad Rotterdam ondersteunt bewoners die zich actief willen inzetten voor hun wijk. Wij geloven dat veel van onze bewoners prima in staat zijn mee te werken aan een prettige wijk en daar goede ideeën over hebben. Wij helpen graag om die ideeën in daden om te zetten.

Strategisch plan

In onze nieuwe strategische koers 'Dit is ons Rotterdam' profileren wij ons ondubbelzinnig als een stadscorporatie die werkt aan aantrekkelijke wijken. Wij zorgen voor goede en betaalbare huisvesting van Rotterdammers met een smalle beurs, waarbij wij onze maatschappelijke functie breder zien dan uitsluitend het bouwen, verhuren en beheren van woningen.

De 7 speerpunten van Woonstad Rotterdam

Bekijk de ondernemingstrategie 2015-2018.

Wijkvisies

Een wijkvisie beschrijft het gewenste beeld van een wijk. Het karakter van de wijk is het uitgangspunt. We streven er niet naar de wijk volledig van karakter te veranderen, we gaan juist op zoek naar de sterke kanten en benutten die.

Een visie kijkt altijd vanuit meerdere kanten naar de wijk. De visie begint bij een analyse van de huidige wijk (sociaal, economisch en ruimtelijk-fysiek) en bij het vaststellen van de identiteit van de wijk. Vervolgens wordt een SWOT-analyse gemaakt van de wijk: wat zijn de sterke en zwakke kanten, wat moet behouden blijven en wat kan worden ontwikkeld, wat zijn de kansen en welke problemen moeten worden opgelost? Daarna stappen we over naar de visievorming en beantwoorden we de vraag ‘hoe moet deze wijk zich ontwikkelen, wat is de stip op de horizon?’.

Een wijkvisie en uitvoeringsprogramma maken we samen met onze partners in de wijk. Dat zijn met name de gemeente, gebiedsbestuur, bewoners, andere corporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Een gedeelde visie zorgt ervoor dat alle partners in de wijk aan hetzelfde doel gaan werken.

In principe maakt Woonstad Rotterdam voor al haar wijken een wijkvisie en uitvoeringprogramma. Voor wijken met weinig bezit en problemen kiezen we voor een beknopte versie. Een visie geldt voor ongeveer 10 jaar. Omdat de wereld in de tussentijd verandert, wordt de visie na een jaar of drie opnieuw bekeken. Meestal is dan herijking nodig. Dat hoeft niet altijd een compleet nieuw visietraject te zijn; soms is bijstelling voldoende.

Uitvoeringsprogramma's

Het uitvoeringprogramma beschrijft de stappen die we zetten om het eindplaatje te bereiken. Dat kunnen zowel fysieke als sociale ingrepen zijn. In het programma staat beschreven hoe de ingrepen bijdragen aan het verbeteren van de wijk én welke aanpak bij welke partner belegd is. Bij een uitvoeringsprogramma hoort altijd een financiële onderlegger. De visie met uitvoeringsprogramma zijn voor Woonstad Rotterdam richtinggevend bij het nemen van besluiten over investeringen.

In het uitvoeringsprogramma staat ook hoe de gebiedsorganisatie is geregeld: met welke partners bewerkstelligen wij verandering in de wijk, welke mandaten hebben alle partners? Welke afspraken zijn er over monitoring en bijstelling van het programma? Een uitvoeringsprogramma heeft een looptijd van ongeveer 2-4 jaar. Wij maken daarnaast gebiedsafspraken met de gemeente die een kortere looptijd hebben, bijvoorbeeld voor een specifieke gebiedsontwikkeling of project.

Financiën

Woonstad Rotterdam beheert +/- 53.000 woningen en 1.500 bedrijfsruimten. Wij krijgen inkomsten door verhuur en verkoop van deze woningen en bedrijfsruimten. Deze inkomsten besteden wij op twee manieren: wij investeren in onze wijken én wij investeren in service aan onze klanten en beheer en onderhoud van onze woningen.

Woonstad Rotterdam baseert haar financiële sturing op kasstromen. Deze worden niet beïnvloed door boekhoudkundige keuzes en zorgen voor stabiele sturing. Wij koppelen de financiële sturing aan resultaat - en rendementsdoelstellingen, waardeontwikkeling van ons bezit en vermogensontwikkeling op basis van actuele waarde.