Zonnig park

ONZE VISIE

WONEN EN LEVEN IN HET ROTTERDAM VAN DE TOEKOMST

Het wonen en leven in de stad verandert ingrijpend door de snelle ontwikkeling van digitale technologie, toenemende verstedelijking en de overgang naar duurzame energie. Deze nieuwe stedelijke werkelijkheid vraagt om aanscherping van de rol en Public Value van woningcorporaties.

Mensen maken de stad

In het huidige en toekomstige Rotterdam zijn de wensen en behoeften van bewoners het vertrekpunt van al ons handelen. Een uitdaging is dat geen Rotterdammer hetzelfde is. Dat vraagt om variatie in het woningaanbod en dienstverlening. Mensen worden ook mondiger. Ze stellen hogere eisen aan de kwaliteit van dienstverlening en willen vaker dingen zelf doen. Met nieuwe digitale technologieën kan onze dienstverlening worden geoptimaliseerd, met behoud van een menselijk gezicht. Sociale media en digitale platforms kunnen emancipatie en participatie faciliteren.

Aandacht voor kwetsbare Rotterdammers

Steeds vaker wordt gewaarschuwd dat de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen de kloof tussen kansarmen en kansrijken niet overbruggen, maar juist vergroten. Extra aandacht is nodig voor kwetsbare groepen in de stad, mensen die niet goed kunnen meekomen in de samenleving, omdat die te complex is geworden. Voor deze financieel, sociaal, fysiek of mentaal kwetsbare stedelingen moet er voldoende aandacht en zorg zijn.

Een mensvriendelijke, milieuvriendelijke en economisch sterke stad

Wij zien het Rotterdam van de toekomst als een aantrekkelijke stad om in te wonen en te leven, met toekomstbestendige woningen in aangename wijken: een mensvriendelijke stad. De milieuvriendelijke stad draait op schone energie, is groen en kent een minimale stedelijke verspilling door een circulaire economie. Rotterdam heeft verder een sterke, duurzame economie met voldoende lokale werkgelegen-heid en trekt talenten, ondernemingen en investeerders aan.

Verbonden in de metropool

Om dit toekomstbeeld te realiseren, zijn innovatieve oplossingen nodig. Wij zoeken aansluiting met de metropoolregio Rotterdam – Den Haag via de Roadmap Next Economy, een langetermijnstrategie die beschrijft wat nodig is om de nieuwe samenleving en nieuwe economie vorm te geven. De snelle ontwikkeling van digitale technologie biedt grote strategische kansen. Big Data, the Internet of Things, kunstmatige intelligentie, automatisering en robotica leggen de basis voor een digitale economie en samenleving en verbeteren zo de kwaliteit van leven in de stad.

De onzichtbaarheid en het snelle tempo waarmee die digitale dimensie zich ontwikkelt, roepen nieuwe vragen op over privacy, veiligheid, organisatie en samenwerking. Nieuwe samenwerkingsvormen Om Rotterdam klaar te stomen voor de toekomst, is een integrale blik nodig. Door grensoverschrijdend te denken en schotten te doorbreken, kunnen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan.

Centraal staat het verbinden van alle partijen, zoals de Klantenraad en de Stichting Huurdersbelang Stadswonen, stedenbouwers, corporaties, technici, overheden, bedrijfsleven en vooral: de bewoners en gebruikers van de stad. Want techniek is slechts een hulpmiddel. Mensen, met hun initiatieven en behoeften, staan centraal in ons streven naar een economisch sterk, leefbaar en duurzaam Rotterdam.

Ondernemingsstrategie 2018

Elke drie jaar herijken we onze strategische koers. In deze nieuwe ondernemingsstrategie beschrijven we onze doelen voor de nabije toekomst. Onze kerntaak is een gegeven: die is vastgelegd in wet- en regelgeving. Door de keuzes in deze strategie kunnen we die kerntaak in de komende jaren zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren, met de hoogste meerwaarde voor onze bewoners en voor de maatschappij als geheel.

Bekijk de ondernemingstrategie 2018-2020. 

Dit zijn de keuzes op hoofdlijnen:

• De klant staat in het hart van onze dienstverlening. Daarbij hebben we extra aandacht voor kwetsbare bewoners.
• Niet iedere Rotterdammer is hetzelfde. Bij het toewijzen van geschikte woningen hebben sommige groepen extra aandacht nodig.
• Onze inzet op duurzaamheid verdubbelt.
• We brengen de kwaliteit van onze woningen in een 10-jarig programma op een hoger plan.
• We zien grote kansen die digitale innovaties kunnen bieden voor onze bedrijfsvoering, dienstverlening en in het wonen en bouwen.
• We zoeken innovatieve en resultaatgerichte samenwerkingsverbanden, met de beste partners.
• We willen een lerende organisatie zijn, met deskundige en vakkundige medewerkers die het beste uit zichzelf halen.