Uitzicht Rotterdam

OVER ONS

Woonstad Rotterdam maakt al jaren het verschil in wijken waar wij veel bezit hebben. Daar zijn wij trots op. De wensen van onze bewoners staan centraal bij onze dienstverlening; wij richten deze zo efficiënt en effectief mogelijk in. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat laten wij zien door wat wij doen in onze wijken. Wij handelen bovendien in lijn met de Governance-code voor corporaties.

Raad van bestuur

Maria Molenaar 
Voorzitter
Raad van Bestuur 

Maria Molenaar is sinds 1 juni 2011 voorzitter van het bestuur van Woonstad Rotterdam. Maria Molenaar is lid geweest van de Raad van Bestuur bij de Rijnland Zorggroep in Leiderdorp en daarnaast consultant, directievoorzitter en bestuurder geweest bij internationale bedrijven.

Maria heeft de volgende nevenfuncties:

  • voorzitter van de Stichting Vrienden van Mikumi
  • lid van de Raad van Commissarissen van Enza Zaden
  • voorzitter van de Raad van Toezicht Muzu
  • Lid Raad van Commissarissen Menzis Zorgverzekering 

Ir. Mohamed el Achkar
Ir. Mohamed el Achkar MCM (1973) is per 1 december 2019 het nieuwe lid van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam. Samen met voorzitter Maria Molenaar vormt Mohamed el Achkar het tweehoofdige collegiaal bestuur van Woonstad Rotterdam. 


Maximale zittingsduur

De Governancecode Woningcorporaties beveelt een benoeming aan voor een periode van maximaal vier jaar voor leden van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot herbenoeming. Deze aanbeveling volgt Woonstad Rotterdam niet. De Raad van Commissarissen is van mening dat continuïteit van bestuur van groot belang is bij een zo kapitaalintensieve onderneming en dat het volstaat om met duidelijke prestatieafspraken te werken. Beide bestuurders vallen onder de overgangsregeling van de woningwet.

Taakverdeling bestuur


 *) Hiërarchische aansturing door lid RvB. Inhoudelijke aansturing door voorzitter en lid RvB gezamenlijk.


GOVERNANCE

Woonstad Rotterdam hecht eraan dat de organisatie transparant opereert. Wij houden ons daarom aan de governance-richtlijnen. Ons management van risico’s past binnen die richtlijnen.

De Raad van Commissarissen van Woonstad Rotterdam evalueert jaarlijks zijn functioneren én toezichthoudende rol. De Raad laat zich daarbij leiden door het toetsingskader van de VTW en onderschrijft de aanbevelingen uit de Governance Code van Aedes. 

 
Bekijk de dialoog met belanghebbende partijen
De Raad van Commissarissen bestaat uit: 
 
  • drs. A.M. Breeman (1949) Commissaris en grootaandeelhouder van het Europees opererende industrial maintenance bedrijf Metal Treatment Technology. Onder dit bedrijf valt onder andere het familiebedrijf Vecom Group. Daarnaast is de heer Breeman voorzitter van de Aufsichtsrat GmbH Derustit, voorzitter bestuur Technetkring NWN en secretaris van de Mandeville Stichting, is hij toegetreden tot het Comité Onafhenkelijksdag Nederland en is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ismacom GMBH. De heer Breeman is per 1 januari 2013 als voorzitter benoemd. Hij is lid van de Remuneratiecommissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.
  • ing. F. Darkaoui (1974) DGA van Zaken Expert BV / Rotterdam Investment BV en RvB/mede-eigenaar van Zorgfamilie en voorzitter van stichting Zorgfamilie. Is voorzitter van Ondernemersfederatie PRIO, lid Adviesraad InHolland, voorzitter Business Club BMDE, voorzitter stichting Martial Arts Rotterdam. De heer Darkaoui is per 1 november 2012 op voordracht van de Klantenraad benoemd. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 november 2020.
  • ir. T.V.M. Heerkens (1965) Sinds 2006 algemeen directeur van Landal GreenParks en voordien financieel directeur bij dezelfde onderneming. Voorheen werkzaam als CFO/lid Raad van Bestuur van SNT Group en principal consultant bij OC and C Strategy Consultants. De heer Heerkens is tevens lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Concert- en Congresgebouw De Doelen en van de Stichting Innovatie, Recreatie en Ruimte. De heer Heerkens is per 1 januari 2013 benoemd. Hij is tevens lid van de Auditcommissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.
  • ing. C. J. Schippers MSUS (1965) Mevrouw Schippers is sinds 2007 werkzaam bij de Gemeente Den Haag, tot 2016 als Stadsdeeldirecteur, aansluitend als manager bij het Projectmanagementbureau Den Haag. Sinds december 2017 is zij manager van de afdeling Stedenbouw en Planologie bij de gemeente Den Haag. Voorheen bekleedde zij diverse functies binnen de publieke en semipublieke sector op de beleidsterreinen Stedelijke Vernieuwing respectievelijk Vastgoed. Mevrouw Schippers was juryvoorzitter van de Kartiniprijs 2015. Zij is voorzitter van de remuneratiecommissie. Mevrouw Schippers is op 1 januari 2015 op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd. In 2018 is zij herbenoemd. Haar tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2023.
  • drs. A.M.J. Rijckenberg (1953)  Voorheen ondermeer wethouder Ruimtelijke Ordening en Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht en tien jaar lid van de VROM-raad. Is zelfstandig adviseur en onderzoeker (Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling) in combinatie met een aantal nevenfuncties. Tot 1 december was zij voorzitter van het Architectenregister. Annemiek Rijckenberg nam in mei 2018 afscheid als lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds. Zij is lid van de Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds Kinderopvang/Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang. Zij was in 2018 voorzitter van de stichting 20jaarLeidscheRijn en is voorzitter van de stichting “Trillende Lucht”. Mevrouw Rijckenberg heeft ervaring met studentenhuisvesting en bewonersparticipatie. Mevrouw Rijckenberg is op 7 februari 2012 op voordracht van de Klantenraad benoemd en begin 2016 herbenoemd eveneens op voordracht van de Klantenraad. Zij is lid van de Remuneratiecommissie en vanaf 18 oktober 2018 vicevoorzitter van de Raad. Haar tweede zittingsperiode loopt tot 6 februari 2020.
  • Drs. H.H.H. Wieleman RA (1955) De heer Wieleman is sinds 2015 lid van de Raad van Bestuur/CFO van de Reinier Haga Groep, de grootste topklinische ziekenhuisgroep van Nederland. Hij is in de groep verantwoordelijk voor financiën en treasury,  ICT, vastgoed, risicomanagement en facilities. De heer Wieleman is lid van de Raad van Toezicht van de zorginstelling Capri Hartrevalidatie Rotterdam en van de RvT van de scholengemeenschap LMC Rotterdam met 24 scholen in het (voorbereidend) middelbaar onderwijs. Tot 4 december 2018 was hij lid van de Raad van Toezicht Amateurvoetbal KNVB. Hij is lid van de Auditcommissie. Zijn eerste zittingsperiode loopt tot 18 oktober 2022.

Maximale zittingsduur 

In overeenstemming met de Governancecode Woningcorporaties hanteert Woonstad Rotterdam een maximale zittingsduur van tweemaal vier jaar voor leden van de Raad van Commissarissen.


VISITATIE

Woonstad Rotterdam is 3 keer gevisiteerd. De 1e maatschappelijke visitatie had betrekking op de periode 2006-2009 en is uitgevoerd door Ecorys. De 2e maatschappelijke visitatie had betrekking op de periode 2010-2013, de laatste visitatie ging over de periode 2014-2017 en is uitgevoerd door Raeflex.
Bekijk het visitatierapport 2014-2017

INTEGRITEITSCODE

Integer handelen (van de hele organisatie) is een onlosmakelijk onderdeel van good governance. De integriteitscode vat de spelregels kort samen en geeft antwoord op mogelijke dilemma’s waar medewerkers mee te maken kunnen krijgen. Deze code geldt voor iedereen die uit naam van Woonstad in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden en commissarissen van Woonstad, maar ook voor relaties. Zij houden zich aan de harde en de zachte regels uit de integriteitscode.
Bekijk de integriteitscode

Gedragscode Digitale Media

Internet stelt ons in staat om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, via e-mail en WhatsApp kunnen we met anderen communiceren en social media is een van de nieuwe manieren om informatie met elkaar te delen. Deze gedragscode geeft regels voor het omgaan met digitale media.
Bekijk de gedragscode Digitale Media

KLOKKENLUIDERSREGELING

Medewerkers van Woonstad zijn in de gelegenheid eventuele misstanden veilig aan de orde te stellen. De klokkenluidersregeling biedt hiervoor de nodige handvatten.
Bekijk de klokkenluidersregeling

JAARLIJKSE STAKEHOLDERSVERGADERING

Woonstad Rotterdam handelt naar de geest van de aanbeveling om jaarlijks een stakeholdersvergadering te organiseren. Woonstad kiest voor maatwerk met bijvoorbeeld focusgroepen en inspiratiebijeenkomsten waarvoor belangrijke stakeholders worden uitgenodigd. Het grote aantal stakeholders (28 wijken) en de grote diversiteit in stakeholders maken een gezamenlijke jaarlijkse vergadering onwerkbaar.LEVERANCIERS

Woonstad Rotterdam selecteert zorgvuldig haar leveranciers en partners. In dat kader werkt zij met leveranciers die aan, door Woonstad Rotterdam bepaalde, criteria voldoen. Alle opdrachten worden in de regel zoveel mogelijk tot deze kring van leveranciers beperkt. Uiteraard worden, in specifieke gevallen, nieuwe leveranciers en partners toegevoegd aan het bestand van Woonstad Rotterdam.

Wilt u in aanmerking komen om opgenomen te worden in het leveranciersbestand van Woonstad Rotterdam, dan kunt u contact opnemen met afdeling Inkoop via het onderstaande registratie formulier. Uw aanvraag wordt door de afdeling Inkoop beoordeeld en u ontvangt hierover zo snel mogelijk schriftelijk een reactie.
Bekijk de Algemene Inkoopvoorwaarden

Bekijk het inkoopbeleid

KLANTENRAAD

De Klantenraad is een groep van 15 mensen. Zij vormt een afspiegeling van het klantenbestand van Woonstad Rotterdam en is een kritische gesprekspartner voor directie en bestuur. De deelnemers zijn geworven op hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden en op hun contacten met de verschillende klantgroepen van Woonstad Rotterdam. Het is een divers samengestelde groep: huurders, kopers, jongeren, mensen met verschillende culturele achtegronden, mannen, vrouwen, etc. De klantenraad denkt mee en houdt Woonstad Rotterdam – waar nodig – een spiegel voor. Het perspectief van de klant staat uiteraard centraal bij de Klantenraad.Klantenraad

Bekijk de Samenwerkingsovereenkomst Klantenraad

Vragen, tips en ideeën voor de klantenraad? 
Wil je in contact komen met de leden van onze klantenraad, stuur dan een e-mail naar klantenraad@woonstadrotterdam.nl.


SAMENWERKING

Als we willen dat Rotterdam omhoog klimt tot de krachtige en vitale stad die het verdient te zijn, dan hebben we de hulp nodig van partners. Woonstad Rotterdam werkt op basis van slagvaardige coalities samen met gemeente, het rijk en vele partners, zoals aannemers en zorgverleners. Zo zijn wij partij in het programma van de kwaliteitssprong Rotterdam Zuid, waar werkeloosheid, armoede en onveiligheid nog groot zijn.

Ook herijken we de structurele samenwerking met zorgpartners. En laten we onze klanten zelf niet vergeten. We betrekken huurders en kopers de komende tijd intensief bij beslissingen over ons beleid en beheer in complex, wijk en stad. We investeren in samenwerking. Mensen maken, tenslotte, de stad.