Uitzicht Rotterdam

OVER ONS

Woonstad Rotterdam maakt al jaren het verschil in wijken waar wij veel bezit hebben. Daar zijn wij trots op. De wensen van onze bewoners staan centraal bij onze dienstverlening; wij richten deze zo efficiënt en effectief mogelijk in. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dat laten wij zien door wat wij doen in onze wijken. Wij handelen bovendien in lijn met de Governance-code voor corporaties.

Raad van bestuur

Maria Molenaar 
Voorzitter
Raad van Bestuur 

Maria Molenaar is sinds 1 juni 2011 voorzitter van het bestuur bij Woonstad Rotterdam. Maria Molenaar is consultant, directievoorzitter en bestuurder geweest bij internationale bedrijven, zij is daarnaast lid geweest van de Raad van Bestuur bij de Rijnland Zorggroep in Leiderdorp. Maria Molenaar focust op efficiency en effectiviteit van de organisatie. De continue verbetering van werkprocessen is voor haar van groot belang; zij ziet Woonstad Rotterdam als een organisatie die voortdurend leert en zo haar processen steeds verder verfijnt. Maria Molenaar heeft de volgende nevenfuncties: voorzitter van de Stichting Vrienden van Mikumi, lid van de Raad van Commissarissen van Enza Zaden, voorzitter van de Raad van Toezicht Muzu i.o. en Lid Raad van Commissarissen Menzis Zorgverzekeringen.

Richard Feenstra
Lid
Raad van Bestuur 

Richard Feenstra is sinds 1 januari 2012 bestuurder bij Woonstad Rotterdam. Feenstra heeft jarenlange ervaring opgedaan als CFO en financieel directeur bij bedrijven als Unilever, SHV en Ballast Nedam. Binnen Woonstad Rotterdam zorgt Richard voor een goed verloop van de financiële processen en verantwoording. Richard Feenstra heeft de volgende nevenfuncties: lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties en hij is lid van de Raad van Toezicht Jeugdbescherming Noord-Brabant.


Maximale zittingsduur

De Governancecode Woningcorporaties beveelt een benoeming aan voor een periode van maximaal vier jaar voor leden van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot herbenoeming. Deze aanbeveling volgt Woonstad Rotterdam niet. De Raad van Commissarissen is van mening dat continuïteit van bestuur van groot belang is bij een zo kapitaalintensieve onderneming en dat het volstaat om met duidelijke prestatieafspraken te werken. Beide bestuurders vallen onder de overgangsregeling van de woningwet.

Taakverdeling bestuur


 *) Hiërarchische aansturing door lid RvB. Inhoudelijke aansturing door voorzitter en lid RvB gezamenlijk.


GOVERNANCE

Woonstad Rotterdam hecht eraan dat de organisatie transparant opereert. Wij houden ons daarom aan de governance-richtlijnen. Ons management van risico’s past binnen die richtlijnen.

De Raad van Commissarissen van Woonstad Rotterdam evalueert jaarlijks zijn functioneren én toezichthoudende rol. De Raad laat zich daarbij leiden door het toetsingskader van de VTW en onderschrijft de aanbevelingen uit de Governance Code van Aedes. 

 
Bekijk de dialoog met belanghebbende partijen

De Raad van Commissarissen bestaat uit: 
 
  • drs. A.M. Breeman (1949) Commissaris en grootaandeelhouder van het Europees opererende industrial maintenance bedrijf Metal Treatment Technology. Onder dit bedrijf valt onder andere het familiebedrijf Vecom Group. Daarnaast is de heer Breeman voorzitter van de Aufsichtsrat GmbH Derustit, voorzitter bestuur Technetkring NWN en secretaris van de Mandeville Stichting, is hij toegetreden tot het Comité Onafhenkelijksdag Nederland en is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ismacom GMBH. De heer Breeman is per 1 januari 2013 als voorzitter benoemd. Hij is lid van de Remuneratiecommissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.
  • ing. F. Darkaoui (1974) DGA van Zaken Expert BV / Rotterdam Investment BV en RvB/mede-eigenaar van Zorgfamilie en voorzitter van stichting Zorgfamilie. Is voorzitter van Ondernemersfederatie PRIO, lid Adviesraad InHolland, voorzitter Business Club BMDE, voorzitter stichting Martial Arts Rotterdam. De heer Darkaoui is per 1 november 2012 op voordracht van de Klantenraad benoemd. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 november 2020.
  • ir. T.V.M. Heerkens (1965) Sinds 2006 algemeen directeur van Landal GreenParks en voordien financieel directeur bij dezelfde onderneming. Voorheen werkzaam als CFO/lid Raad van Bestuur van SNT Group en principal consultant bij OC and C Strategy Consultants. De heer Heerkens is tevens lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Concert- en Congresgebouw De Doelen en van de Stichting Innovatie, Recreatie en Ruimte. De heer Heerkens is per 1 januari 2013 benoemd. Hij is tevens lid van de Auditcommissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.
  • ing. C. J. Schippers MSUS (1965) Mevrouw Schippers is sinds 2007 werkzaam bij de Gemeente Den Haag, tot 2016 als Stadsdeeldirecteur, momenteel als manager bij het Projectmanagementbureau Den Haag. Voorheen bekleedde zij diverse functies binnen de publieke en semi-publieke sector op de beleidsterreinen Stedelijke Vernieuwing respectievelijk Vastgoed. Mevrouw Schippers was juryvoorzitter van de Kartiniprijs 2015 en voormalig lid (en voorzitter) van de Raad van Toezicht Woningcorporatie Rijnhart Wonen. Zij is voorzitter van de remuneratiecommissie. Mevrouw Schippers is op 1 januari 2015 benoemd. Haar eerste zittingsperiode loopt tot 1 januari 2019.
  • drs. A.M.J. Rijckenberg (1953) Voorheen o.m. wethouder Ruimtelijke Ordening en Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht en lid van de VROM-raad. Is zelfstandig adviseur en onderzoeker (Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling) in combinatie met een aantal functies, zoals voorzitter van het Architectenregister. Mevrouw Rijckenberg is lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds en van de Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds Kinderopvang/Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang. Zij is voorzitter van Slagwerk Den Haag en van de stichting “Trillende Lucht”. Mevrouw Rijckenberg heeft ervaring met studentenhuisvesting en bewonersparticipatie. Mevrouw Rijckenberg is op 7 februari 2012 op voordracht van de Klantenraad benoemd en begin 2016 herbenoemd eveneens op voordracht van de Klantenraad. Zij is lid van de Remuneratiecommissie. Haar 2e zittingsperiode loopt tot 6 februari 2020.
  • mr. J.B. J. Stegmann MIF (1960) Zelfstandig boardroom consultant op het gebied van strategie, financiering, risk management en governance, in het bijzonder in de financiële sector. Was van 2011 tot 2015 Chief Financial Officer van Robeco, tot 2008 vice chairman van NIBC en tot 2000 lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland. Hij is tevens commissaris bij ABN AMRO Group N.V. en Janssen de Jong Groep B.V. De heer Stegmann is op 19 oktober 2010 benoemd. Hij is voorzitter van de Audit-commissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 18 oktober 2018.


Maximale zittingsduur

In overeenstemming met de Governancecode Woningcorporaties hanteert Woonstad Rotterdam een maximale zittingsduur van tweemaal vier jaar voor leden van de Raad van Commissarissen.


VISITATIE

Woonstad Rotterdam is 2 keer gevisiteerd. De 1e maatschappelijke visitatie had betrekking op de periode 2006-2009 en is uitgevoerd door Ecorys. De 2e maatschappelijke visitatie had betrekking op de periode 2010-2013 en is uitgevoerd door Raeflex.
Bekijk het visitatierapport 2010-2013

INTEGRITEITSCODE

Integer handelen (van de hele organisatie) is een onlosmakelijk onderdeel van good governance. De integriteitscode vat de spelregels kort samen en geeft antwoord op mogelijke dilemma’s waar medewerkers mee te maken kunnen krijgen. Deze code geldt voor iedereen die uit naam van Woonstad in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden en commissarissen van Woonstad, maar ook voor relaties. Zij houden zich aan de harde en de zachte regels uit de integriteitscode.
Bekijk de integriteitscode

Gedragscode Digitale Media

Internet stelt ons in staat om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, via e-mail en WhatsApp kunnen we met anderen communiceren en social media is een van de nieuwe manieren om informatie met elkaar te delen. Deze gedragscode geeft regels voor het omgaan met digitale media.
Bekijk de gedragscode Digitale Media

KLOKKENLUIDERSREGELING

Medewerkers van Woonstad zijn in de gelegenheid eventuele misstanden veilig aan de orde te stellen. De klokkenluidersregeling biedt hiervoor de nodige handvatten.
Bekijk de klokkenluidersregeling

JAARLIJKSE STAKEHOLDERSVERGADERING

Woonstad Rotterdam handelt naar de geest van de aanbeveling om jaarlijks een stakeholdersvergadering te organiseren. Woonstad kiest voor maatwerk met bijvoorbeeld focusgroepen en inspiratiebijeenkomsten waarvoor belangrijke stakeholders worden uitgenodigd. Het grote aantal stakeholders (28 wijken) en de grote diversiteit in stakeholders maken een gezamenlijke jaarlijkse vergadering onwerkbaar.LEVERANCIERS

Woonstad Rotterdam selecteert zorgvuldig haar leveranciers en partners. In dat kader werkt zij met leveranciers die aan, door Woonstad Rotterdam bepaalde, criteria voldoen. Alle opdrachten worden in de regel zoveel mogelijk tot deze kring van leveranciers beperkt. Uiteraard worden, in specifieke gevallen, nieuwe leveranciers en partners toegevoegd aan het bestand van Woonstad Rotterdam.

Wilt u in aanmerking komen om opgenomen te worden in het leveranciersbestand van Woonstad Rotterdam, dan kunt contact opnemen met afdeling Inkoop via e-mail: inkoop@woonstadrotterdam.nl. Uw aanvraag wordt door de afdeling Inkoop beoordeeld en u ontvangt hierover zo snel mogelijk schriftelijk een reactie.
Bekijk de Algemene Inkoopvoorwaarden

Bekijk het inkoopbeleid

KLANTENRAAD

De Klantenraad is een groep van 15 mensen. Zij vormt een afspiegeling van het klantenbestand van Woonstad Rotterdam en is een kritische gesprekspartner voor directie en bestuur. De deelnemers zijn geworven op hun persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden en op hun contacten met de verschillende klantgroepen van Woonstad Rotterdam. Het is een divers samengestelde groep: huurders, kopers, jongeren, mensen met verschillende culturele achtegronden, mannen, vrouwen, etc. De klantenraad denkt mee en houdt Woonstad Rotterdam – waar nodig – een spiegel voor. Het perspectief van de klant staat uiteraard centraal bij de Klantenraad.Klantenraad

Bekijk de Samenwerkingsovereenkomst Klantenraad

Vragen, tips en ideeën voor de klantenraad? 
Wil je in contact komen met de leden van onze klantenraad, stuur dan een e-mail naar klantenraad@woonstadrotterdam.nl.


SAMENWERKING

Als we willen dat Rotterdam omhoog klimt tot de krachtige en vitale stad die het verdient te zijn, dan hebben we de hulp nodig van partners. Woonstad Rotterdam werkt op basis van slagvaardige coalities samen met gemeente, het rijk en vele partners, zoals aannemers en zorgverleners. Zo zijn wij partij in het programma van de kwaliteitssprong Rotterdam Zuid, waar werkeloosheid, armoede en onveiligheid nog groot zijn.

Ook herijken we de structurele samenwerking met zorgpartners. En laten we onze klanten zelf niet vergeten. We betrekken huurders en kopers de komende tijd intensief bij beslissingen over ons beleid en beheer in complex, wijk en stad. We investeren in samenwerking. Mensen maken, tenslotte, de stad.